آخرین زیرنویس ها

Farsi/Persian
Language Title Type H.I. Owner Date Downloads
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   Arian Drama
26 days ago
853
Farsi/Persian The Big Bang Theory - فصل دوازدهم
(2018)
TV   SinaKh
29 days ago
829
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
    GodBless
19 days ago
821
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   Arian Drama
12 days ago
794
Farsi/Persian The Big Bang Theory - فصل دوازدهم
(2018)
TV   SinaKh
22 days ago
787
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   Sorrow
19 days ago
766
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   Arian Drama
26 days ago
698
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   EILIA
19 days ago
662
Farsi/Persian The Flash - فصل پنجم
(2018)
TV   Hunter96
24 days ago
656
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   Hunter96
26 days ago
627
Farsi/Persian Arrow - فصل هفتم
(2018)
TV   highbury
25 days ago
619
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   RED_ARROW
19 days ago
617
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   Hunter96
12 days ago
603
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   Sorrow
18 days ago
591
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   KIANOOSH_93
26 days ago
591
Farsi/Persian The Big Bang Theory - فصل دوازدهم
(2018)
TV   EISHEN
15 days ago
590
Farsi/Persian The Big Bang Theory - فصل دوازدهم
(2018)
TV   EISHEN
8 days ago
580
Farsi/Persian House of Cards - فصل ششم
(2018)
Web   Arian Drama
13 days ago
579
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   Dark.AngeL
19 days ago
575
Farsi/Persian Shameless (US) - فصل نهم
(2018)
Web   amirr3z4
27 days ago
573
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   Arian Drama
5 days ago
572
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
    GodBless
19 days ago
570
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   SuRouSH_AbG
12 days ago
567
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   EILIA
19 days ago
560
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   Arian Drama
12 days ago
543
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
    GodBless
5 days ago
540
Farsi/Persian Arrow - فصل هفتم
(2018)
TV   Mikaeil
11 days ago
537
Farsi/Persian Supernatural - Fourteenth Season
(2018)
TV   Saeed.mr
29 days ago
537
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   RED_ARROW
19 days ago
535
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   Sorrow
12 days ago
513
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   Dark.AngeL
19 days ago
510
Farsi/Persian House of Cards - فصل ششم
(2018)
Web   Oceanic 6
15 days ago
507
Farsi/Persian Titans - فصل اول
(2018)
Web   SuRouSH_AbG
29 days ago
502
Farsi/Persian A Discovery of Witches - فصل اول
(2018)
TV   SuRouSH_AbG
28 days ago
499
Farsi/Persian The Haunting of Hill House - فصل اول
(2018)
Web   DeadlyKiller
28 days ago
498
Farsi/Persian The Last Ship - فصل پنجم
(2018)
Web   Violet4
29 days ago
483
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   Arian Drama
5 days ago
470
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
Web   Sorrow
11 days ago
467
Farsi/Persian House of Cards - فصل ششم
(2018)
Web   Arian Drama
14 days ago
454
Farsi/Persian The Haunting of Hill House - فصل اول
(2018)
Web   Hunter96
28 days ago
451
Farsi/Persian Supernatural - Fourteenth Season
(2018)
TV   Saeed.mr
22 days ago
451
Farsi/Persian Shameless (US) - فصل نهم
(2018)
Web   Dark.AngeL
25 days ago
446
Farsi/Persian Arrow - فصل هفتم
(2018)
TV   ._Marshall_.
24 days ago
445
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   Sorrow
26 days ago
430
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل نهم
(2018)
TV   KIANOOSH_93
16 days ago
427
Farsi/Persian Arrow - فصل هفتم
(2018)
TV   Death Stroke
18 days ago
426
Farsi/Persian Supernatural - Fourteenth Season
(2018)
TV   Saeed.mr
15 days ago
425
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل چهارم
(2018)
TV   .Cardinal.
25 days ago
425